Handelsbetingelser

NORVIGROUP Denmark A/S  Quilts of Denmark
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 
1.    Anvendelse

1.1    Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om NorviGroup Denmark A/S’s, CVR-nummer 10031656, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter til erhvervskunder.

1.2    Ændringer. Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne til hver en tid – dog med et varsel på 30 dage, som meddeles kunden.

 

2.    Aftalegrundlag

2.1    Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2    Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3.    Produkter

3.1    Produkter. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. 

3.2    Ansvarsbegrænsning. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, skal behandles som produktbeskrivelsen foreskriver. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug på anden måde. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

4.    Pris og betaling

4.1    Pris. Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2    Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter ved den påtrykte forfaldsdato eller senest 30 dage efter fakturamodtagelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.3    Ejendomsforbehold. Uanset aftalte leveringsbetingelser om overgang af risiko mm. beholder Virksomheden ejendomsretten til alle leverede produkter uanset, hvilke ordrer produkterne hidrører, indtil Virksomheden har modtaget fuld betaling for ethvert mellemværende mellem Virksomheden og Kunden, eller indtil umiddelbart før produkterne er solgt videre fra Kunden til egne kunder.

 

5.    Forsinket betaling

5.1    Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

6.    Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1    Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2    Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.3    Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.4    Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

7.    Levering

7.1    Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer – medmindre andet aftales - alle solgte produkter ab fabrik. Fraviges denne betingelse i særskilt aftale, skal en anden aftalt betingelse altid være i henhold til Incoterms 2010.

7.2    Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Den aftalte leveringstid er ikke bindende for virksomheden, såfremt Kunden ikke overholder eventuelt aftalte betalings-terminer vedrørende forudbetaling, åbning af remburs eller udstedelse af bankgaranti.
For leverancer, hvor Kunden efter aftalens indgåelse skal fremsende oplysninger, specifikationer, tegninger eller lignende, er den aftalte leveringstid kun bindende for Virksomheden, såfremt det pågældende materiale er modtaget til aftalt tid.

7.3    Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8.    Forsinket levering

8.1    Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2    Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter senest 5 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 5 arbejdsdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9.    Garanti

9.1    Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design og materialer i det antal måneder, som fremgår af produktbeskrivelsen for det enkelte produkt. For produkter, der udskiftes under garanti, indtræder ny tilsvarende garantiperiode.

9.2    Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3    Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4    Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for produktet under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkter under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5    Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere produktet.

9.6    Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

10.    Sporbarhed af dun

10.1    Sporbarhed. Som medlem af EDFA, Traumpass og Downpass fordømmer Virksomheden plukning af levende fugle som er forbudt i henhold til europæisk lovgivning, og Virksomheden forpligter sig til:

•    Ikke at anvende dun og fjer tilvejebragt ved metoder, som er skånselsløse mod fuglene.
•    At anvende dun og fjer, der stammer fra slagtede fugle.
•    At dokumentere sporbarheden af dun og fjer for produkter, som bærer ”Traumpass fashion” mærket i overensstemmelse med kravene til certificering.
•    At opfylde EDFA’s Traceability Standard.

 

11.    Ansvar

11.1    Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

11.2    Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

11.3    Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11.4    Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force ma-jeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

12.    Immaterielle rettigheder

12.1    Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

12.2    Krænkelse. Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 10 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

13.    Fortrolighed

13.1    Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2    Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3    Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

14.    Gældende ret og værneting

14.1    Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2    Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.